Õiguslik teatis

See on ASSA ABLOY grupi („ASSA ABLOY”) kodulehega seotud üldine õiguslik teatis. Sellel veebisaidil pakub ASSA ABLOY veebiteavet. Veebisaiti avades ja kasutades nõustute õigusliku kohustusega järgida järgmisi õigusliku teatise tingimusi. Jätame endale õiguse muuta või sulgeda mis tahes ajal selle veebisaidi mis tahes osa või funktsiooni, sh õiguslikku teatist, ja sellised muudatused jõustuvad koheselt veebisaidi muudetud osa või funktsiooni või muudetud õigusliku teatise avaldamisel.

AUTORIÕIGUS, KAUBAMÄRGID JA KASUTUSTINGIMUSED

Selle veebisaidi sisu („sisu”), sealhulgas, kuid mitte ainult, tekste, graafikat ja pilte, kaubamärke, tootemärke, logosid ja tarkvara kaitsevad intellektuaalse omandi seadused. Sisu omandiõigus ei lähe üle teile ega ühelegi teisele selle veebisaidi kasutajale, vaid jääb ASSA ABLOY-le või kolmandale osapoolele, kellele kuuluvad veebisaidil postitatud materjalid.

Ettevõtte tegevuses kasutatud nimed ja sellel veebisaidil kasutatud ettevõtte toodete ja teenuste nimed kuuluvad ASSA ABLOY-le ja neid nimesid kaitsevad intellektuaalse omandi seadused. Kõik kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.

Teil on lubatud sisu vaadata, e-postiga edastada, alla laadida või sellest koopiaid printida, kuid ainult isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel. Sisu lubamatu kasutamine võib rikkuda autoriõiguse, kaubamärgi- või muid seadusi. Sisu koopiaid e-postiga saates, alla laadides või printides peate lisama alati ka kogu autoriõigust puudutava ja muu teabe, mis on sisule lisatud, sh lehekülje allservas oleva autoriõiguse teabe.

Sisu ei tohi taastoota, transkribeerida, otsingusüsteemis säilitada, tõlkida ühtegi loomulikku ega arvutikeelde, mis tahes vormis ega vahenditega (elektrooniliste, mehaaniliste, fotograafiliste, salvestatud või muude) edastada, edasi müüa ega ümber jaotada ilma ASSA ABLOY eelneva kirjaliku nõusolekuta. Te ei tohi sisu müüa, muuta, paljundada, kuvada, avalikult esitada, levitada või kasutada seda mõnel muul moel avalikel või ärilistel eesmärkidel. Te ei tohi „raamida” seda veebisaiti ega mis tahes osa selle sisust ja te nõustute, et ei kopeeri ühtegi osa sellest veebisaidist serverisse. Lisaks nõustute mitte kuvama või kasutama ASSA ABLOY nimesid, logosid või kaubamärke ühelgi moel ilma ASSA ABLOY eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Sisu kasutamine mõnel muul veebisaidil või võrgustatud arvutikeskkonnas mis tahes eesmärgil on selgesõnaliselt keelatud, kuigi te võite nende kasutustingimuste kohaselt lisada sellele veebisaidile viivaid HTML-hüperlinke oma veebisaidile. Käesolevaga antakse teile piiratud ja tühistatav lihtlitsents sellele veebisaidile linkimiseks. Te nõustute mitte esitama linke sellele veebisaidile viisil, mis seoks neid reklaamiga või näiks toetusena mõnele organisatsioonile, tootele või teenusele. Te nõustute mitte lisama selle veebisaidi linke ühelegi veebisaidile, mida mõistlik isik võiks pidada sündsusetuks, laimavaks, ahistavaks, äärmiselt solvavaks või pahatahtlikuks. ASSA ABLOY-le jääb õigus tühistada millal tahes see litsents üldiselt või tühistada teie õigus kasutada konkreetseid linke. Kui ASSA ABLOY selle litsentsi tühistab, siis te nõustute eemaldama ja blokeerima koheselt kõik oma lingid sellele veebisaidile.

Kasutades sisu viisil, mis ei ole nende kasutustingimuste kohaselt selgelt lubatud, võite rikkuda autoriõiguse, kaubamärgi- ja muid seadusi. Sellisel juhul tühistab ASSA ABLOY automaatselt teie loa selle veebisaidi kasutamiseks ja ASSA ABLOY-l on õigus nõuda, et te hävitaksite kohe kõik koopiad, mille te olete selle sisu mis tahes osast teinud. Kõik õigused, mida ei ole nende kasutustingimustega selgesõnaliselt antud, on reserveeritud.

LAHTIÜTLUS

ASSA ABLOY EI VASTUTA VEEBISAIDI, SELLEL SISALDUVA VÕI ESITATUD TEABE KASUTAMISE VÕI SELLELE TUGINEMISE TULEMUSTE EEST. SEEGA KASUTATE SEDA VEEBISAITI OMAL RIISIKOL.

ASSA ABLOY PAKUB SEDA VEEBISAITI JA SELLE SISU NING TEENUSEID PÕHIMÕTTEL „NAGU ON” ILMA MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE VÕI SEADUSEJÄRGSETE GARANTIIDETA. KÄESOLEVAGA ÜTLEB ASSA ABLOY SELGESÕNALISELT JA KONKREETSELT MAKSIMAALSEL SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST, NII OTSESTEST KUI KAUDSETEST, SEADUSEJÄRGSETEST VÕI MUUDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, MIS TAHES KAUDSETEST OMANDIÕIGUSE, TURUSTATAVUSE, KOLMANDATE OSAPOOLTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE JA TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIIDEST. ASSA ABLOY EI TEE MINGEID AVALDUSI EGA ANNA GARANTIISID SEOSES VEEBISAIDIL VÕI SELLE KAUDU ESITATUD SISU, TEENUSTE, TARKVARA, TEKSTI, GRAAFIKA, LINKIDE VÕI TEATISTE TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE, TÄIELIKKUSE, PIDEVUSE VÕI ÕIGEAEGSUSEGA. VASTUTATE TÄIELIKULT KÕIGI VAJALIKE ETTEVAATUSABINÕUDE RAKENDAMISE EEST, TAGAMAKS, ET SELLELT VEEBISAIDILT SAADAV SISU ON VABA ARVUTIVIIRUSTEST JA MUUDEST VÕIMALIKEST KAHJULIKEST ARVUTIKOODIDEST.

ASSA ABLOY ega ükski ASSA ABLOY-ga seotud isik või ettevõte ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis tulenevad teie poolt selle veebisaidi või sellel või selle kaudu esitatud sisu, teenuste või materjalide kasutamisest või võimetusest neid kasutada („see kaitse”). See kaitse hõlmab kõiki nõudeid, mis tulenevad garantiist, lepingust, lepinguvälisest kahjust, kõrgemast vastutusest või tuginevad mõnele muule õiguslikule teooriale, sõltumata sellest, kas ASSA ABLOY-d on sellise kahju võimalikkusest teavitatud või mitte. See kaitse hõlmab kõiki kahjusid, sealhulgas, kuid mitte ainult, otseseid, kaudseid, konkreetseid, juhuslikke, põhjuslikke, hoiatavaid ja karistava iseloomuga kahjusid; kahjusid, mis tulenevad isikukahjust või tapmisest; kaotatud tulusid; ja kahjusid, mis tulenevad andmete kadumisest või äritegevuse katkemisest.

LINGID TEISTELE VEEBISAITIDELE; REKLAAMID

Sellel lehel võib olla linke kolmandate osapoolte veebisaitidele. Neid linke pakutakse ainult teie mugavuse huvides ja mitte kui ASSA ABLOY toetust sellise kolmanda osapoole veebisaidil või selle kaudu esitatud sisule. See veebisait ei vastuta lingitud kolmandate osapoolte veebisaitide sisu eest. Me ei vaata üle, kontrolli ega jälgi ühegi kolmanda osapoole veebisaidi materjale ja me ei anna mingeid tagatisi selliste kolmandate osapoolte veebisaitide materjalide sisu, täpsuse või seaduslikkuse osas.

Kui te otsustate selle veebisaidiga lingitud kolmanda osapoole veebisaidi avada, siis teete seda omal riisikol. Kolmandate osapoolte veebisaitide kasutamist teie poolt reguleerivad vastavate osapoolte veebisaitide kasutustingimused, sh nende veebisaitide privaatsuspoliitikad.

Kui see veebisait otsustab avaldada kolmandate osapoolte reklaame, siis võivad need reklaamid sisaldada linke teistele veebisaitidele. Kui ei ole öeldud teisiti, siis ei toeta see veebisait mingeid reklaamis sisalduvaid või sellega seotud tooteid ega anna mingeid tagatisi seoses reklaamis sisalduvate või sellega seotud materjalide sisu, täpsuse või seaduslikkusega.